Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid Algemene Verkoopvoorwaarden

 • 1.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons verrichte rechtshandelingen en op alle met ons gesloten overeenkomsten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • 1.2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van de Voorwaarden aanvaardt.
 • 1.3. Afwijking van deze Voorwaarden is slechts mogelijk, indien zulks uitdrukkelijk is overeengekomen. Eventuele Algemene Voorwaarden van onze contractspartij of onderhandelingspartner zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk door ons zijn aanvaard.
 • 1.4. Indien een met ons gesloten overeenkomst bepalingen bevat die afwijken van deze Voorwaarden, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverminderd van kracht.
 • 1.5. In geval van nietigheid van één of meer bepalingen van deze Voorwaarden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen over mogelijk nietige bepalingen overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, met als uitgangspunt dat de strekking van de overeenkomst en deze Voorwaarden behouden blijft.

2. Aanbiedingen en prijsopgaven

 • 2.1. Bij algemene aanbiedingen of prijsopgaven op deze website behouden wij ons het recht voor van nadere acceptatie.
 • 2.2. De aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend en vormen een uitnodiging aan u tot het plaatsen van een bestelling (het doen van een aanbod).
 • 2.3. Wij zijn gerechtigd onze aanbiedingen of prijsopgaven te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.

3. Totstandkoming overeenkomsten

 • 3.1. Een koopovereenkomst komt tot stand indien wij uw bestelling (aanbod) schriftelijk of per e-mailbericht hebben aanvaard. Deze aanvaarding vindt normaalgesproken plaats per e-mailbericht door middel van een orderbevestiging, die tevens fungeert als factuur. Wij adviseren u de orderbevestiging uit te printen en te bewaren in uw administratie.
 • 3.2. Wij behouden ons het recht voor uw bestelling (aanbod) te weigeren, bijvoorbeeld in verband met de omvang van de bestelling, de hoogte van de prijs van de bestelling, openstaande facturen of eerder betalingsgedrag. In geval van weigering van een bestelling, delen wij u dat in beginsel binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van uw bestelling mede.
 • 3.3. Indien wij niet reageren op uw bestelling of uw bestelling niet binnen drie (3) werkdagen weigeren, heeft dat niet tot gevolg dat er een koopovereenkomst tot stand is gekomen.
 • 3.4. Indien wij uw bestelling niet accepteren op het tijdstip dat u reeds heeft betaald, zullen wij uw betaling binnen veertien dagen na ontvangst overmaken naar het rekeningnummer waarvan de betaling afkomstig is.

4. Prijzen en betaling

 • 4.1. De door ons opgegeven prijzen zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders is vermeld.
 • 4.2. U kunt op de volgende wijzen betalen: iDeal/overboeking/Paypal/Creditcard.
 • 4.3. Wij behouden ons het recht betaling vóór aflevering te verlangen.
 • 4.4. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Sense! Weight Care Products BV gerechtigd, de uitvoering van de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
 • 4.5. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Sense! Weight Care Products BV.

5. Levering en risico

 • 5.1. Mits voorradig worden (betaalde)bestellingen binnen vijf (5) werkdagen verwerkt en verzonden. Indien producten niet op voorraad zijn en hierdoor de bestelling niet binnen vijf (5) werkdagen verzonden kan worden, wordt u hiervan schriftelijk of per e-mail zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.
 • 5.2. Levering vindt plaats door middel van bezorging op het door u bij uw bestelling opgegeven adres in Nederland of België. Indien er niemand aanwezig is om de zaken in ontvangst te nemen, wordt er een kennisgeving achtergelaten waarop staat vermeld bij welk postkantoor de zaken in ontvangst kunnen worden genomen. U bent desgevraagd verplicht een legitimatiebewijs te tonen en / of te tekenen voor ontvangst.
 • 5.3. Wanneer uw adres niet via een verharde rijweg of anderszins redelijk bereikbaar is, wordt afgeleverd op een adres dat zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijk opgegeven adres ligt. Levering op adressen gelegen buiten Nederland is alleen mogelijk indien de extra verzendkosten hiervoor door u vooraf betaald worden.
 • 5.4. Indien de producten met uiterlijk zichtbare schade of verlies bij u worden bezorgd/afgeleverd, dient u dat bij of dadelijk na de aanneming van het postpakket schriftelijk of per e-mail bij ons te melden waarbij u de algemene aard van de schade of het verlies dient aan te geven, bij gebreke waarvan u geacht wordt de producten zonder uiterlijk zichtbare schade of verlies te hebben ontvangen.
 • 5.5. De door ons opgegeven aflevertermijn is slechts indicatief, tenzij anders is overeengekomen. Bij overschrijding van deze termijn dienen wij – alvorens wij eventueel in verzuim geraken – derhalve eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 • 5.6. Indien wij de gekochte producten niet uiterlijk binnen 30 dagen na de dag waarop de koopovereenkomst is gesloten kunnen leveren, zullen wij u daarvan in kennis stellen en heeft u het recht de koopovereenkomst kosteloos te ontbinden (uw bestelling te annuleren). Ontbinding dient schriftelijk of per e-mail plaats te vinden. Indien uw betaling al door ons is ontvangen, zullen wij het volledige bedrag overmaken naar het rekeningnummer waarvan de betaling afkomstig is.
 • 5.7. Wanneer u in gebreke bent met het verrichten van een handeling waarmee u aan de aflevering moet meewerken, zijn de daaruit voortvloeiende kosten (waaronder die van opslag en beheer) voor uw rekening.
 • 5.8. De producten komen voor uw risico vanaf het moment van de bezorging, derhalve vanaf het moment dat u (of iemand namens u) in het bezit of de macht van de producten bent gesteld. Vanaf het moment dat u er redelijkerwijs rekening mee dient te houden dat u de producten aan ons terug zult (moeten) geven, dient u als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan te zorgen. Indien de producten teniet of achteruit zijn gegaan doordat u niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan heeft gezorgd, kunt u geen vervanging van de afgeleverde producten eisen.

6. Bezorgkosten

 • 6.1. Bezorgkosten binnen Nederland betaalt u tot een order van € 90,00. Dit is een bedrag van € 6,75.
 • 6.2. Indien gebleken is dat u niet alle producten heeft ontvangen, komen de bezorgkosten voor de ontbrekende producten voor onze rekening.
 • 6.3. Indien gebleken is dat wij u andere producten hebben geleverd dan u heeft gekocht, komen zowel de bezorgkosten voor het terugzenden van die producten als de bezorgkosten voor de juiste producten voor onze rekening.

7. Afkoelingsperiode en het retourneren van producten

 • 7.1. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, kunt u de daaraan ten grondslag liggende koopovereenkomst uiterlijk binnen veertien (14) dagen schriftelijk of per e-mail herroepen.
 • 7.2. Bij herroeping bent u geen boete verschuldigd echter zijn de verzendkosten voor uw rekening. U bent niet verplicht de redenen daarvoor te vermelden. Om onze service optimaal te kunnen afstemmen op uw wensen, zouden wij het echter bijzonder op prijs stellen indien u de reden van herroeping wilt vermelden. Vergeet niet daarbij uw factuurnummer te vermelden.
 • 7.3. Indien u een klacht heeft als omschreven in artikel 8, dient te worden voldaan aan hetgeen in artikel 8 staat vermeld. Indien de producten met uiterlijk zichtbare schade of verlies bij u worden afgeleverd, geldt het bepaalde in artikel 5.4 van deze Voorwaarden.
 • 7.4. Indien u de koopovereenkomst schriftelijk of per e-mail heeft herroepen, dient u de door ons geleverde producten uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de herroeping aan ons te retourneren. Hiertoe dient u de zending in originele en ongeschonden staat -bij gesealde artikelen met ongebroken seal- aan te bieden bij het postkantoor met daarop vermeld “retour afzender” (Sense! Weight Care Products BV, p/a Zandheuvel 47, 4901 HT Oosterhout).
 • 7.5. Indien uw betaling al door ons is ontvangen, zullen wij het door u betaalde bedrag binnen zeven (7) dagen nadat wij de aan u geleverde producten onbeschadigd van u retour hebben ontvangen – overmaken naar het rekeningnummer waarvan de betaling afkomstig is.

8. Klachten:”niet goed geld terug”

 • 8.1. U dient zo spoedig mogelijk na ontvangst van de producten te onderzoeken of deze aan de koopovereenkomst beantwoorden, of u alle producten heeft ontvangen en of u geen andere producten heeft ontvangen dan u gekocht heeft.
 • 8.2. Indien de producten met uiterlijk zichtbare schade of verlies bij u worden afgeleverd, geldt tevens het bepaalde in artikel 5.4 van deze voorwaarden.
 • 8.3. Indien de aan u geleverde producten volgens u niet aan de overeenkomst beantwoorden, indien u niet alle producten heeft ontvangen of indien u andere producten heeft ontvangen dan u heeft gekocht, dient u dat uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de aflevering schriftelijk of per e-mail aan ons mede te delen, bij gebreke waarvan u er geen beroep meer op kunt doen dat de afgeleverde product niet beantwoorden aan de overeenkomst. In uw mededeling dient u te vermelden wat u bij voorkeur zou willen: 1) herstel of vervanging van de geleverde producten, 2) levering van de ontbrekende producten of 3) ontbinding van de koopovereenkomst.
 • 8.4. Indien de geleverde producten volgens u niet aan de overeenkomst beantwoorden of indien u andere producten heeft ontvangen dan u heeft gekocht, dient u de producten retour te zenden direct nadat u de in het vorige lid (8.3) bedoelde mededeling heeft gedaan. Hiertoe dient u de zending in originele en ongeschonden staat -bij gesealde artikelen met ongebroken seal- aan te bieden bij het postkantoor met daarop vermeld “retour afzender” (Sense! Weight Care Products BV, p/a Zandheuvel 47, 4901 HT Oosterhout).
 • 8.5.Indien gebleken is dat de geleverde producten niet aan de koopovereenkomst beantwoorden, zullen wij – normaal gesproken binnen vijf (5) werkdagen nadat wij de producten van u retour hebben ontvangen – de gebrekkige producten herstellen (tenzij wij dat redelijkerwijs niet kunnen doen) of u vervangende producten toezenden, dan wel de koopovereenkomst ontbinden en de koopprijs te retourneren.
 • 8.6. Indien gebleken is dat u niet alle producten heeft ontvangen, worden de ontbrekende producten normaal gesproken binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van uw klacht alsnog aan u geleverd.
 • 8.7.Indien gebleken is dat wij u andere producten hebben geleverd dan u heeft gekocht, zullen wij u – normaal gesproken binnen vijf (5) werkdagen nadat wij die producten van u retour hebben ontvangen – alsnog de gekochte producten leveren.
 • 8.8.Indien u de koopovereenkomst heeft ontbonden en wij uw betaling al hebben ontvangen, zullen wij het door u betaalde bedrag, binnen veertien (14) dagen nadat wij de aan u geleverde producten retour hebben ontvangen, overmaken naar het rekeningnummer waarvan de betaling afkomstig is.
 • 8.9. Klachten zijn niet ontvankelijk, indien de gebruiksaanwijzing niet is opgevolgd, indien er sprake is geweest van feitelijk onjuist gebruik, of indien er sprake is van wijzigingen aan het geleverde die niet door ons zijn verricht.

9. Eigendomsvoorbehoud

 • 9.1. Wij behouden ons de eigendom voor van alle door ons aan u krachtens een koopovereenkomst afgeleverde of nog af te leveren producten, totdat de prijs van die producten geheel is voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op met moment van de aflevering op u over. 

10. Aansprakelijkheid

 • 10.1. Wij aanvaarden slechts aansprakelijkheid voor de door u geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van onze verbintenis of uit onrechtmatige daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door onze verzekering wordt gedekt.
 • 10.2. Indien onze verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering is gedekt, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de netto factuurwaarde van hetgeen door ons is of had moeten worden geleverd, dan wel tot het bedrag dat wij ter zake daadwerkelijk op derden verhalen.
 • 10.3. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door overschrijding van leveringstermijnen, tenzij u aantoonbare schade lijdt.
 • 10.4. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door, of het gevolg is van een gebrek in de van ons gekochte producten (gevolgschade).

11. Gegevensbeheer en privacy

 • 11.1. Wij nemen de door u verstrekte gegevens op in een bestand. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling. Wij stellen deze gegevens niet ter beschikking van derden, uitgezonderd de partijen die voor ons de verpakking en bezorging verrichten. Wij zullen erop toezien dat ook deze partijen uw gegevens niet aan ‘derden’ beschikbaar stellen.
 • 11.2. U heeft het recht op inzage in de informatie die wij over u vastleggen. Op uw aanvraag produceren wij een overzicht van deze informatie, welke u per post wordt toegestuurd. Indien u de geregistreerde gegevens wilt inzien, stuur dan een door u ondertekend verzoek daartoe, vergezeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs). Wij verzoeken u een aan u geadresseerde, en gefrankeerde envelop bij te sluiten. Voor eventuele correcties, of verzoek tot verwijdering van de gegevens kunnen op de bovenbeschreven wijze worden ingediend.

12. Elektronische communicatie

 • 12.1. Wij erkennen elektronische communicatie en zullen de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is. Door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden erkent u dit ook en zult u dat evenmin doen.

13. Klachten en toepasselijk recht

 • 13.1. Mocht u ondanks onze zorg klachten hebben over de producten, of over onze dienstverlening, dan verzoeken wij u deze klachten schriftelijk of per e-mail bericht info@senseafslankkuur.nl aan ons kenbaar te maken. Wij zullen trachten in overleg met u tot een passende oplossing te komen.
 • 13.2. Op alle met ons gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14. Overmacht

 • 14.1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Sense! Weight Care Products BV in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden. Bij ontbinding ten gevolge van overmacht is Sense! Weight Care Products BV niet verplicht tot het geven van enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 • 14.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Sense! Weight Care Products BV kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

15. Diversen

 • 15.1. Wanneer door Sense! Weight Care Products BV gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Sense! Weight Care Products BV deze Voorwaarden soepel toepast.
 • 15.2. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Sense! Weight Care Products BV in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Sense! Weight Care Products BV vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 • 15.3. Sense! Weight Care Products BV is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.